SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní shrnutí

1.1.      Udělujete tímto souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti DeHeus a.s., výrobci krmiv Energys® HOBBY, za účelem odebírání novinek a dalších marketingových aktivit. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1.2.      Vaší důvěry si vážíme a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím a zásadně s nimi neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1.      Správcem Vašich osobních údajů je společnost DeHeus a.s., Marefy 144, 685 01 Bučovice, IČ: 26930935, DIČ: CZ25321498 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46313   (dále jen „správce“).

2.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování: Marefy 144, 685 01 Bučovice

adresa elektronické pošty: info@deheus.cz

telefonní kontakt: +420 517 307 701

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš výslovný souhlas, dávaný Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“)

Rozsah zpracovávaných údajů

4.1.      V případě přihlášení k odběru newsletteru prostřednictvím formuláře na www.energyshobby.cz, zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste sami do formuláře zadali. Jedná se tedy o e-mail.

4.2.      Správce dále zpracovává údaje o vašem chování při čtení e-mailových zpráv, zejména pak: čas, kdy jste zprávu otevřeli, informace o zařízení a operačním systému, na kterém si zprávu prohlížíte, IP adresu, prokliky na odkazy v zaslané zprávě a také nastavení zpráv.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je odebírání novinek a další marketingové účely. Může se především jednat o:

  • zasílání obchodních sdělení, ze kterých se můžete kdykoliv odhlásit na konci každého emailu;
  • komunikaci vůči vaší osobě v prostřednictvím emailu nebo telefon;
  • provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
  • zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.      Vaše osobní údaje budou správcem uloženy ode dne projevení Vašeho souhlasu do jeho odvolání (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.      Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně vlastním pracovníkům a dále zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají a zajišťují marketingové služby a technické služby. Jedná se ospolečnosti provozující marketingové nástroje pro hromadnou rozesílku obchodních sdělení, společnosti zajišťující provoz naší výpočetní techniky, webových stránek, hostingu, databází a úložišť.

7.2.      Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské smlouvy uzavřené s námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit v odpovídajícím rozsahu.

7.3.      Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

7.4.      Naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva:

8.1.      Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

8.2.      Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

8.3.      Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

8.4.      Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.

8.5.      Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci.

8.6.      Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

8.7.      Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

8.8.      Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8.9.      Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

9.1.      Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

9.2.      Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.

9.3.      Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona. 

 

Aktualita

E-book

E-book Králíci II. část zdarma

Registrujte se k odběru newsletteru Energys Hobby a získejte zdarma e-book Králíci II.